MOODLE
VIDEO
DIENYNAS
VISAGINO
TECHNOLOGIJOS IR VERSLO
PROFESINIO MOKYMO CENTRAS
ISO9001
Pagrindinis Naujienos PRIĖMIMAS Į 1-2 GIMNAZIJOS KLASES (9-10 KL.)

PRIĖMIMAS Į 1-2 GIMNAZIJOS KLASES (9-10 KL.) PDF Spausdinti Email
Penktadienis, 02 Birželis 2017 10:13

Priimami mokiniai, baigę 8,9 klases.


Besimokydami I ir II gimnazijos klasėje mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Technologijų mokomasis dalykas keičiamas ikiprofesinio ugdymo dalykais. Tai leidžia geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.


Mokymosi trukmė: 2 m.
Mokymosi kalbos: lietuvių kalba (gimtoji) / rusų kalba (gimtoji)

Pagrindinio ugdymo programai (II daliai) skirtas pamokų skaičius per dvejus metus

BENDROSIOS NUOSTATOS

1.    Asmenys priimami mokytis tik pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas vadovaujantis Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2005 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. ISAK-556 „Dėl Nuosekliojo mokymosi pagal bendrojo lavinimo programas tvarkos aprašo patvirtinimo“.
2.    Asmuo, pageidaujantis mokytis tik pagal pagrindinio, vidurinio ugdymo programas, direktoriui teikia prašymą. Prašymą už vaiką iki 14 metų teikia vienas iš tėvų (globėjų), vaikas nuo 14 iki 18 metų – turintis vieno iš tėvų (rūpintojų) raštišką sutikimą.
3.    Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas direktoriaus įsakymu.

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

 Stojantieji į gimnazijos I-ą ir II-ą klases pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma centre);
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
  • gimimo liudijimą arba pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
  • keturias nuotraukas (3x4 cm);
  • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: (8 386) 34 186, (8 386) 32 069.

NUOSEKLIOJO MOKYMOSI PAGAL BENDROJO UGDYMO PROGRAMAS TVARKOS APRAŠAS

 

 

Atnaujinta Pirmadienis, 05 Birželis 2017 10:23