Socialinio darbuotojo padėjėjo modulinė mokymo programa

Programos paskirtis – sudaryti galimybes įgyti profesines kompetencijas socialinės paramos teikimo, bendrųjų ir specialiųjų socialinių paslaugų teikimo, asmens higienos įgūdžių palaikymo, socialinių paslaugų poreikio analizavimo, socialinio darbo pagrindų taikymo, bendravimo su skirtingomis asmenų grupėmis, socialinio darbo vertybių taikymo, socialinių projektų rengimo srityse.

Aprašymas

Socialinio darbuotojo padėjėjas geba teikti bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas (socialinę priežiūrą ir socialinę globą) asmenims klientų namuose, socialinių paslaugų, socialinės globos ir kitose socialinėse įstaigose, bendrauti ir bendradarbiauti su klientu ir jo aplinka, dirbti komandoje, besivadovaujantį etikos normomis ir krikščioniškomis vertybėmis.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

1. Valdyti informaciją susijusią su socialinio darbuotojo padėjėjo profesine veikla;
2. Teikti socialinę paramą įvairių tikslinių grupių klientams;
3. Teikti klientams bendrąsias socialines paslaugas;
4. Prižiūrėti slaugomą asmenį;
5. Palaikyti asmens higienos įgūdžius įvairaus tipo socialinėse įstaigose;
6. Teikti klientams socialinės priežiūros paslaugas;
7. Teikti klientams socialinės globos paslaugas;
8. Analizuoti socialinių paslaugų poreikį klientams;
9. Taikyti socialinio darbo vertybes teikiant klientams socialines paslaugas;
10. Taikyti socialinio darbo pagrindus teikiant klientams bendrąsias ir specialiąsias socialines paslaugas;
11. Bendrauti su skirtingomis asmenų grupėmis teikiant socialines paslaugas;
12. Rengti nedidelės apimties socialinius projektus ir juos įgyvendinti;
13. Taikyti profesinės užsienio kalbos žinias bendraujant su klientais ir jų artimaisiais.

Baigę galėsite dirbti
Įgiję socialinio darbuotojo padėjėjo kvalifikaciją, asmenys gali dirbti vaikų namuose, sveikatos priežiūros įstaigose, senyvo amžiaus asmenų namuose, neįgaliųjų pensionatuose bei dienos centruose, reabilitacijos įstaigose, bendruomenėse, tautinių mažumų centruose, parapijose, katalikiškose organizacijose, lankomaisiais socialinio darbuotojo padėjėjais asmenų namuose prižiūrint senyvo amžiaus ir neįgalius asmenis.
Kita informacija

Programos valstybinis kodas: T43092001
Suteikiama kvalifikacija: socialinio darbuotojo padėjėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 2 metai 
Programos apimtis kreditais: 90 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa.