Priėmimas į atskirus profesinio mokymo programų modulius

Baigi 10 klasę?

Pažink profesijų pasaulį dar mokyklos suole!

Kviečiame gimnazijų ir bendrojo ugdymo mokyklų mokinius, baigusius 10 klasę mokytis pagal atskirus profesinio mokymo modulius:

DETALIŲ GAMYBA IR APDIRBIMAS LIEJIMO IR NEMECHANINIO APDIRBIMO ĮRENGINIAIS


NESUDĖTINGŲ DETALIŲ BRAIŽYMAS KOMPIUTERINĖMIS PROGRAMOMIS


NESUDĖTINGŲ TRIMAČIŲ OBJEKTŲ BRAIŽYMAS


RANKINIS LANKINIS PLIENO JUNGČIŲ KAMPINIŲ SIŪLIŲ SUVIRINIMAS LYDŽIAISIAIS GLAISTYTAISIAIS ELEKTRODAIS


ŽEMOSIOS ĮTAMPOS JĖGOS ELEKTROS ĮRENGINIŲ SURINKIMAS

Gaunamas įgytos kompetencijos patvirtinantis pažymėjimas. Mokama stipendija. 

Dokumentai priimami nuo 2022 m. birželio 1 d.

Turi klausimų? Kreipkis tel. (8 683) 78 599, 8 683 80 853  ir el. paštas: priemimas@vpm.lt

Priimami bendrojo ugdymo mokyklų ir gimnazijų mokiniai, baigę 10 klasę mokytis pagal atskirus profesinio mokymo mudulius.

Mokinys, baigęs atskirą modulį, gaus įgytą kompetenciją patvirtinantį pažymėjimą. Įgytos kompetencijos jam leis užsiimti atitinkama veikla, o mokantis toliau pagal tos pačios kvalifikacijos programą įgytos kompetencijos galės būti įskaitomos, tad sutrumpės mokymosi laikas. 

Priėmimas vyksta LAMA BPO sistemoje adresu  https://profesinis.lamabpo.lt 

Pagrindiniai 2022 m. priėmimo terminai:
I.PAGRINDINIS PRIĖMIMAS (VASAROS ETAPAS):
  • 2022 m. birželio 1 d. - 2022 rugpjūčio 05 d. 
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 birželio 7 d. - rugpjūčio 04 d.
Testų, jei taikomi, laikymas
  • 2022 m. rugpjūčio 12 d. 
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022 m. rugpjūčio 16 d. - 2022 rugpjūčio 18 d. 
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
II. PAPILDOMAS PRIĖMIMAS:
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 23 d.
Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo PM programas pateikimas bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje (BPIS). Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas
  • 2022 m. rugpjūčio 19 d. - rugpjūčio 22 d.
                Testų, jei taikomi, laikymas.
  • 2022 m. rugpjūčio 26 d.
                Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu)
  • 2022-08-29 –30 d., o profesinio mokymo įstaigoms, priimančioms daugiau nei 300 mokinių,  – 2022-08-31.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose.
III. Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui
2022 m. rugsėjo 5 d. – lapkričio 30 d. pagal LAMA BPO sudarytą ir Bendrojo priėmimo informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną po oficialios šventės dienos.
Nuoseklus prašymų ir sprendimų priėmimas LR švietimo, mokslo ir sporto ministro tvirtinamo Asmenų, pageidaujančių mokytis pagal pirminio arba tęstinio PM programas, bendrojo priėmimo į valstybinę ar savivaldybės arba nevalstybinę PM įstaigą tvarkos aprašo nustatyta tvarka.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

• Sveikatos pažyma (086/a forma) ir (027-1/a forma – asmenims iki 18 m.);

• Dvi nuotraukos dokumentams (3x4);

• Asmens dokumentas (pasas arba asmens tapatybės kortelė). Užsieniečiai – dokumentus, patvirtinančius jų teisę laikinai ar nuolat gyventi Lietuvos Respublikoje.

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., 
telefonai pasiteirauti: (8 683) 78 599, (8 683) 80 853.