Korupcijos prevencijaTeisinė informacija
Antikorupcinis švietimas

Antikorupcinio švietimo programa parengta remiantis LR specialiųjų tyrimų tarnybos korupcijos prevencijos pareigūnų sukurtomis metodinėmis priemonėmis ir Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro antikorupcinę aplinką formuojančios politikos esminėmis nuostatomis bei informacijos sklaidos užtikrinimu bendruomenei.

Antikorupcinio švietimo vaizdo paskaitos 

Antikorupcinio švietimo programa 2021-2023 metams 

Antikorupcinio švietimo programos 2020-2023 m. įgyvendinimo rezultatai už 2023 m.

PRANEŠĖJŲ APSAUGA

XIII-804 Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas (lrs.lt)– įtvirtina asmenų, pateikusių informaciją apie pažeidimą įstaigoje, su kuria juos sieja ar siejo tarnybos ar darbo santykiai arba sutartiniai santykiai, apsaugos mechanizmą. Įstatymas taip pat nustato apie pažeidimus įstaigose pranešusių asmenų teises ir pareigas, jų teisinės apsaugos pagrindus ir formas, taip pat šių asmenų apsaugos, skatinimo ir pagalbos jiems priemones, siekiant sudaryti tinkamas galimybes pranešti apie teisės pažeidimus, keliančius grėsmę viešajam interesui arba jį pažeidžiančius, užtikrinti tokių pažeidimų prevenciją ir atskleidimą.

Pagal Įstatymą informacija apie pažeidimus teikiama dėl:

  • pavojaus visuomenės saugumui ar sveikatai, asmens gyvybei ar sveikatai; pavojaus aplinkai; kliudymo arba neteisėto poveikio teisėsaugos institucijų atliekamiems tyrimams ar teismams vykdant teisingumą; neteisėtos veiklos finansavimo; neteisėto ar neskaidraus viešųjų lėšų ar turto naudojimo; neteisėtu būdu įgyto turto; padaryto pažeidimo padarinių slėpimo, trukdymo nustatyti padarinių mastą; kitų pažeidimų.

Pranešimus pateikusiems asmenims taikomos apsaugos, skatinimo ir pagalbos priemonės Įstatymo ir kitų teisės aktų nustatyta tvarka:

  • saugių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų užtikrinimas; asmens konfidencialumo užtikrinimas; draudimas daryti neigiamą poveikį asmeniui, pateikusiam informaciją apie pažeidimą; teisė gauti atlyginimą už vertingą informaciją; teisė gauti kompensaciją; nemokamos teisinės pagalbos užtikrinimas; atleidimas nuo atsakomybės.

AKTUALŪS TEISĖS AKTAI:

Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymas

Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimas Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo 

Vadovaujantis Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo 16 straipsnio 1 ir 3 dalimis bei atsižvelgiant į Vidinių informacijos apie pažeidimus teikimo kanalų įdiegimo ir jų funkcionavimo užtikrinimo tvarkos aprašo, patvirtinto Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2018 m. lapkričio 14 d. nutarimu Nr. 1133 „Dėl Lietuvos Respublikos pranešėjų apsaugos įstatymo įgyvendinimo“, nuostatas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro direktoriaus 2021 m. gruodžio 14 d. įsakymu V-144 patvirtintas

Vidiniu kanalu gautos informacijos apie pažeidimus teikimo ir nagrinėjimo bei informaciją pateikusio asmens konfidencialumo užtirinimo tvarkos aprašas

PRANEŠIMO APIE PAŽEIDIMĄ TEIKIMO BŪDAI:

Pateikti pranešimą apie pažeidimą užpildžius pranešimo formą (čia)

  • Elektroniniu paštu: korupcija@vpm.lt
  • Raštu pateikti informaciją apie pažeidimą galite tiesiogiai atvykus pas atsakingą subjektą adresu, Festivalio g.7, Visaginas.
  • Paštu, informaciją apie pažeidimą galite atsiųsti paštu adresu Festivalio g. 7, Visaginas, LT-31143, su žyma ant voko nurodant žymą ,,ATSAKINGAM SUBJEKTUI ASMENIŠKAI“
  • Kompetentingai institucijai Lietuvos Respublikos prokuratūrai tiesiogiai el. p. praneseju.apsauga@prokuraturos.lt.

 

Užtikriname asmens ir jo pateiktos informacijos konfidencialumą.

Informuokite apie korupciją

Informaciją apie pastebėtus korupcijos atvejus Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centre galima pateikti:

* tiesiogiai atvykus į centrą (Festivalio g. 7, Visaginas) pateikti pranešimą raštu centro sekretoriate arba atsiųsti pranešimą paštu nurodytu adresu;

* elektroniniu paštu korupcija@vpm.lt;

* paskambinti Specialiųjų tyrimų tarnybai visą parą veikiančiu karštosios linijos telefonu Vilniuje (8 5) 266 33 33 (taip pat ir poilsio dienomis), pranešti el. paštu stt@stt.lt, faksu (8 5) 266 3307 arba palikti pranešimą interneto svetainėje.

Antikorupcijos atmintinė

Veiksmų Visagino TVPMC centre gavus neteisėtą atlygį tvarkos aprašas

Korupcijos prevencijos užtikrinimas ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje.

 Pranešti apie pastebėtus galimus korupcijos ir sukčiavimo atvejus ES struktūrinių fondų lėšomis finansuojamų projektų administravimo srityje galite aukščiau nurodytais kontaktais arba: https://www.smm.lt/web/lt/veikla/korupcijos-prevencija/korupcijos-prevencija-es-strukturiniu-fondu-lesomis-finansuojamu-projektu-administravimo-srityje