Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo modulinė profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotam ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjui, kuris gebėtų savarankiškai prižiūrėti vaikus ikimokyklinio ugdymo įstaigos patalpose ir lauke, padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui vykdyti ugdomąją veiklą.Aprašymas

Ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas dirbdamas vadovaujasi darbuotojų saugos ir sveikatos, ergonomikos, higienos, priešgaisrinės saugos, maisto saugos, kokybės, higienos ir tvarkos palaikymo reikalavimais, bendraisiais sveikatos saugos reikalavimais, garantuoja asmens duomenų apsaugą, laikosi pagarbos vaikui ir jo šeimai, pozityvaus bendravimo, komandinio darbo nuostatų, profesinės etikos normų, vertybių, siekia nuolatinio profesinio tobulėjimo, žinių atnaujinimo.

Baigę mokymo programą mokiniai gebės:

  1. Padėti vaikams pasirūpinti asmens higiena;
  2. Organizuoti vaikų maitinimą;
  3. Padėti vaikams tvarkytis asmeninius daiktus;
  4. Užtikrinti vaikų saugumą ikimokyklinio ugdymo įstaigoje;
  5. Teikti pagalbą ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui komunikuoti su vaikų tėvais (įtėviais, globėjais, rūpintojais) ir kitais specialistais;
  6. Padėti ikimokyklinio ar priešmokyklinio ugdymo pedagogui organizuoti ugdomąsias veiklas ir žaidimus;
  7. Padėti vaikams ugdytis bazinius įgūdžius.
Baigę galėsite dirbti

Asmuo, įgijęs ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjo kvalifikaciją, galės dirbti valstybinėse ir (arba) nevalstybinėse švietimo įstaigose, vykdančiose ikimokyklinio ir (arba) priešmokyklinio ugdymo programą.

Dirbama su vaikais individualiai ir grupėje, veikla yra prižiūrima aukštesnės kvalifikacijos darbuotojų. Tipinės darbo priemonės: asmens higienos reikmenys, patalpų ir aplinkos priežiūros darbų priemonės, ugdymo ir kitos priemonės, būtinos vaiko priežiūrai ir ugdymui užtikrinti.

Kita informacija
Programos valstybinis kodas:  P43092201
Suteikiama kvalifikacija: ikimokyklinio ugdymo pedagogo padėjėjas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV 
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV 
Programos trukmė: 1 metai 
Programos apimtis kreditais: 45 kreditų 
Būtinas minimalus išsilavinimas: baigta vidurinio ugdymo programa