PRIĖMIMAS Į 1-Ą ir 2-Ą (9 ir 10) GIMNAZIJOS SKYRIAUS KLASES

Priimami mokiniai, baigę 8 arba 9 klases.

Mokiniai per mokslo metus priimami į laisvas vietas direktoriaus įsakymu.

Mokydamiesi 1-oje ir 2-oje gimnazijos skyriaus klasėse mokiniai įgyja pagrindinį išsilavinimą. Technologijų mokomasis dalykas keičiamas ikiprofesinio ugdymo dalykais. Tai leidžia geriau pasirengti būsimos profesijos pasirinkimui. Baigę pagrindinio ugdymo programą, mokiniai toliau gali rinktis profesinio mokymo programą ir įgyti vidurinį išsilavinimą.

Mokymosi trukmė: 2 m.
Mokymosi kalbos: lietuvių kalba (gimtoji) / rusų kalba (gimtoji)

DOKUMENTAI IR JŲ PATEIKIMO TVARKA

 Stojantieji į 1-ą ir 2-ą gimnazijos skyriaus klases pateikia šiuos dokumentus:

  • prašymą, kuriame nurodoma pasirinkta pagrindinio ugdymo programa (pildoma centre);
  • mokymosi pasiekimų pažymėjimą (arba pažymą apie mokymosi pasiekimus);
  • gimimo liudijimą arba pasą ar kitą asmens tapatybės dokumentą (pateikia komisijai asmeniškai);
  • keturias nuotraukas (3x4 cm);
  • sveikatos pažymėjimus (027-1/a ir 086/a formos).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami 215 kab., antrame aukšte nuo 8.30 iki 17.00 val., telefonai pasiteirauti: (8 693) 96691, (8 687) 29886.