Asmenims turintiems SUP

Kviečiame mokytis profesinio mokymo programoje

kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa ir įgyti

RANKDARBIŲ GAMINTOJO

kvalifikaciją 


Galimybė įgyti II LTKS lygio profesijnę kvalifikaciją.

Mokama stipendija. Suteikiamas bendrabutis. Kompensuojamos kelionės išlaidos.

Dokumentai priimami nuo 2024-06-03 

LAMA BPO sistemoje http://profesinis.lamabpo.lt/

Turi klausimų? Kreipkis: tel.+370 608 30545, +370 683 78 599, +370 386 32 069, el. p. priemimas@vpm.lt

Priimami asmenys, baigę pagrindinio ugdymo individualizuotą programą, siekiantys įgyti profesijnę kvalifikaciją kartu su socialinių įgūdžių ugdymo programa.

PAGRINDINIAI 2024 M. PRIĖMIMO TERMINAI

Pagrindinis priėmimas (vasaros etapas):

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas informacinėje sistemoje adresu: https://lamabpo.lt/profesinis-mokymas Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. birželio 3 d. – rugpjūčio 5 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. birželio 3 d. – liepos 31 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2024 m. rugpjūčio 9 d. iki 12 val.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2024 m. rugpjūčio 9 d. (nuo 14 val.) – rugpjūčio 13 d.

Papildomas priėmimas

Stojančiųjų registracija ir prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, duomenų ir dokumentų pateikimas LAMA BPO informacinėje sistemoje teisės aktų nustatyta tvarka. Stojančiųjų informavimas apie tinkamumą pasirinktoms programoms. Pageidavimų, kuriems stojantysis pripažintas tinkamu, eiliškumo nustatymas 2024 m. rugpjūčio 14–25 d.
Testų, jei taikomi, laikymas 2024 m. rugpjūčio 14–20 d.
Kvietimas mokytis (siunčiamas el. paštu) 2024 m. rugpjūčio 27 d.
Mokymo sutarčių su pakviestaisiais mokytis sudarymas PM įstaigose 2024 m. rugpjūčio 28–30 d.

Laisvų vf ar vnf vietų užpildymas prasidėjus mokymo procesui

Prašymų mokytis pagal formaliojo profesinio mokymo programas pateikimas, sprendimų priėmimas, mokymo sutarčių pasirašymas

2024 m. rugsėjo 2 d. – spalio 31 d. pagal švietimo, mokslo ir sporto ministro įgaliotos administruoti ir vykdyti bendrąjį priėmimą institucijos sudarytą ir Informacinėje sistemoje paskelbtą tvarkaraštį (pakaitomis skiriant vieną savaitę prašymams registruoti, kitą savaitę – prašymams nagrinėti ir sprendimui priimti bei priėmimo sistemai parengti naujam priėmimo etapui).

Mokymo sutartys pasirašomos kas antrą trečiadienį arba artimiausią darbo dieną.

Sutarties pasirašymo metu pateikiami šie dokumentai: 

  • tėvų (globėjų, rūpintojų) prašymą;
  • vaiko asmens tapatybę patvirtinantį dokumentą (kopiją);
  • specialiuosius ugdymosi poreikius įrodančius dokumentus (pedagoginės psichologinės tarnybos (PPT) išvadą);
  • turimus mokymosi pasiekimus (jų kopijas);
  • Dvi nuotraukos dokumentams (3x4).

INFORMACIJA

Dokumentai priimami nuo 2024-06-01 215 kab., II aukštas
Darbo laikas: 8.00 - 17.00  Pietūs: 12.00 - 12.45

Kontaktai: tel.+370 608 30545, +370 683 78 599, +370 386 32 069, el. p. priemimas@vpm.lt