Apskaitininko modulinė profesinio mokymo programa

Modulinė apskaitininko profesinio mokymo programa skirta parengti kvalifikuotą apskaitininką, gebantį tvarkyti įmonės turto, nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų apskaitos dokumentus, vykdyti darbo užmokesčio apskaitą, ūkinių faktų apskaitos dokumentuose atvaizdavimą.

Aprašymas

Apskaitininko tikslas – tvarkyti įmonės apskaitos dokumentus.
Apskaitininko kvalifikacija reikalinga, norint dirbti apskaitininku.
Apskaitininkas itvarko finansinių operacijų apskaitą įmonėje.. Pagrindinės apskaitininko atliekamos užduotys: turto ir nuosavo kapitalo dokumentų tvarkymas; įsipareigojimų dokumentų tvarkymas; darbo užmokesčio apskaičiavimas; mokesčių apskaičiavimas; pirminių apskaitos dokumentų pildymas; operacijų apskaitos registruose registravimas; finansinių ataskaitų rengimas.

Baigę mokymo programą, mokiniai gebės:

1. Formuoti apskaitos informacinę sistemą ir pildyti apskaitos registrus;
2. Dokumentuoti ir registruoti ilgalaikį turtą apskaitoje;
3. Dokumentuoti ir registruoti apskaitoje kasos ir banko operacijas;
4. Formuoti ir apskaityti atsargų apskaitos duomenis;
5. Formuoti ir apskaityti pajamų ir sąnaudų apskaitos duomenis;
6. Formuoti ir apskaityti mokėtinų ir gautinų sumų duomenis;
7. Formuoti ir apskaityti apskaičiuoto ir išmokėto atlygio darbuotojui apskaitos duomenis.

Baigę galėsite dirbti
Įgiję apskaitininkokvalifikaciją asmenys gali dirbti apskaitininku valstybinėse ir privačiose įmonėse, įstaigose, organizacijose, uždarosiose akcinėse bendrovėse, bankuose.
Įgijus apskaitininko-kasininko kvalifikaciją, mokymąsi galima tęsti pagal aukštojo mokslo verslo ir administravimo studijų krypties programas.
Kita informacija
Programos valstybinis kodas: T43041102
Suteikiama kvalifikacija: apskaitininkas
Europos mokymosi visą gyvenimą kvalifikacijų lygis: IV
Lietuvos kvalifikacijų lygis: IV
Programos trukmė: 1 metai
Programos apimtis kreditais: 50 kreditų
Būtinas minimalus išsilavinimas: vidurinis