Naujienos

Dėmesys socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų mokymui – pradedamas įgyvendinti projektas

2019-12-23

Lietuvos profesinio mokymo įstaigose kurį laiką jaučiama ir pastebima tendencija, jog daugėja imigrantų, panorusių mokytis amato ir įsitvirtinti šalies darbo rinkoje, plečiasi kitų kultūrų mokinių ratas ugdymo institucijose, daugėja socialiai pažeidžiamų asmenų, tai yra mokiniai iš asocialių šeimų, vaikų globos namų, buvę kaliniai. Todėl natūraliai susiduriama su problema – pedagogų kvalifikacijos trūkumu sėkmingai integruojant minėtų grupių asmenis į mokymo(si) procesą. Prognozuojama, kad ateityje socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų skaičius profesiniame mokyme augs, tad įvardyta problema tik aštrėja. Reaguodamas į šias tendencijas VTVPMC kartu su partneriais (pagrindinis partneris - Vilniaus technologijų mokymo centras) pradeda vykdyti Erasmus+ programos finansuojamą projektą „Pedagogų pasiruošimas kitų kultūrų ir socialinės atskirties mokymui“ (Nr. 2019-1-LT01-KA102-060427).

 Atsižvelgiant į šiuos argumentus suformuluotas esminis projekto tikslas - pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių. Tai tęstinis konsorciumo projektas, kuris buvo inicijuotas ir vykdytas prieš trejus metus, tačiau įvertinus projekto rezultatus po dvejų metų buvo nuspręsta tęsti projektą platesniu mastu.

Įgyvendinant projektą bus atsižvelgiama į Europos bendradarbiavimo švietimo ir mokslo srityje programos „Švietimas ir mokymas 2020“, kurios tikslai: 1) mokymosi visą gyvenimą ir mobilumo įgyvendinimas, 2) ugdymo ir mokymo kokybės ir veiksmingumo didinimas, 3) lygybės, socialinės sanglaudos ir aktyvaus pilietiškumo skatinimas, 4) kūrybingumo, novatoriškumo ir verslumo ugdymo skatinimas visuose švietimo lygmenyse, nuostatas. 

Tikslinę projekto dalyvių grupę sudaro įvairių sričių švietimo bendruomenės nariai: psichologai, socialiniai pedagogai, profesijos mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai ar švietimo vadybininkai.

Projekte dalyvausiantys asmenys iš keturių skirtingų Lietuvos regionų profesinio mokymo įstaigų:

Vilniaus, Visagino, Klaipėdos ir Kauno - ir Vilniaus psichologinė-pedagoginės tarnybos (VPPT) vyks į vienos savaitės trukmės stažuotes užsienio šalyse.

Profesinių stažuočių  metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių metodikų taikymu.

Patirtis, įgyta stažuotėje, neabejotinai, suteiks projekto dalyviams pasitikėjimo savo jėgomis dirbant

su socialinės atskirties asmenimis bei kitų kultūrų mokiniais.

Siekiami projekto rezultatai atspindi unikalias projekto dalyvių įgytas žinias ir sukauptą patirtį, patobulintus tarpkultūrinio bendravimo ir bendradarbiavimo įgūdžius, aukštesnę specialistų motyvaciją ir platesnį akiratį. Profesinių mokyklų bendruomenės projekto metu yra įgalinamos plėsti ryšius su kitomis panašių interesų turinčiomis mokyklomis, dalytis gerąja patirtimi.

Tikimasi pasiekti tokį metodinį ir psichologinį projekto dalyvių pasiruošimą, kuris lengvai būtų transformuojamas Lietuvos profesinio mokymo institucijose organizuojant sėkmingą socialiai pažeidžiamų ir kitų kultūrų grupių integravimą. Ši kompetencija yra būtina siekiant gerų mokymosi rezultatų, lengvo prisitaikymo darbo rinkoje – tai prielaida sėkmingai save realizuoti mokiniams, kurie dėl savo socialinės padėties ir kultūrinio svetimumo turi mažesnes galimybes.

 

Paraišką pateikusi organizacija (dotacijos gavėjas):

Vilniaus technologijų mokymo centras

 

Projekte dalyvaujančios organizacijos:

Kauno taikomosios dailės mokykla

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras

Klaipėdos laivų statybos ir remonto mokykla

Vilniaus miesto psichologinė-pedagoginė tarnyba (PPT)