Naujienos

Erasmus+ projektas Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178 „SKAITMENIZACIJA PAMEISTRYSTĖJE – IŠŠŪKIS AR GALIMYBĖ MOKYMOSI PROCESE?“

2022-08-23

 

Visagino TVPMC nuo 2022 rugpjūčio 1 d. pradėjo vykdyti Erasmus+ programos projektą Nr. 2022-1-LT01-KA122-VET-000071178 ,,Skaitmenizacija pameistrystėje - iššūkis ar galimybė mokymosi procese?“
Šis projektas įgyvendinamas be Lietuvos partnerių.
Projekto tikslas - didinti Energetikos sektoriaus profesijos mokytojų ir strategų, atsakingų už profesinį mokymą, žinias ir kvalifikaciją profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma srityje, efektyviau skatinti siekti ES finansinės paramos naudojimo pameistrystės modulio įdiegimui, skatinti glaudesnį Centro bendradarbiavimą su verslo įmonėmis dėl pameistrystės plėtojimo, tobulinti siūlomas mokymo programas, pritaikant jas skaitmeninimo procesams (bei Pramonė 4.0 naudojimui) bei pameistrystės mokymosi formai, išmokti efektyviau reaguoti į verslo įmonių poreikius bei siekti aktyvesnės mokinių integracijos į darbo rinką.
Projekto įgyvendinimo metu siekiama suteikti galimybę 7 profesijos mokytojams ir/ar strategams atlikti mokymo darbo stebėjimą dėl pameistrystės mokymosi formos bei skaitmenizacijos taikymo mokymo procese ir 23 energetikos sektoriaus mokiniams praktiką užsienio įmonėse (Pramonės 4.0 naudojimas, gamybos skaitmenizacija, mokymasis pasitelkiant mokymo platformas) ir profesiniame centre.
Projekto biudžetas – 70 738 eurų.
Projekto trukmė – 18 mėnesių.
Projekto įgyvendinimo metu 23 energetikos sektoriaus (mechatronikai, elektrikai, staklininkai, plastikų mašinų derintojai/operatoriai) specialybių moksleiviai atliks stažuotes įmonėse Lenkijoje (5 mokiniai), Vokietijoje (8 mokiniai), Portugalijoje (5 mokiniai) bei profesiniame centre Latvijoje (5 mokiniai).      7 energetikos sektoriaus profesijų mokytojų ir administracijos darbuotojai/strategai, atsakingi už profesinį mokymą, strateginį planavimą, atliks darbo stebėjimo vizitus Vokietijoje (2 mokytojai/administracijos darbuotojai), Lenkijoje (3 mokytojai/administracijos darbuotojai) ir Portugalijoje (2 mokytojai/administracijos darbuotojai).
Projekto dalyviai mokiniai įvykdys praktiką energetikos srityje besispecializuojančiose įmonėse pagal trijų savaičių stažuotės programą, o profesijos mokytojai, administracijos darbuotojai, atsakingi už profesinį mokymą bei strateginį planavimą–pagal vienos savaitės darbo stebėjimo programą.
Profesijos mokytojai/strategai-susipažins su profesinio mokymo organizavimu pameistrystės mokymosi forma, įvertins energetikos sektoriaus profesines programas, pasisems patirties kaip glaudžiai bendradarbiauti su verslo įmonėmis, domėsis kaip adaptuoti programas pagal pameistrystės mokymosi formą, analizuos skaitmenizacijos procesus, Pramonės 4.0 pritaikymą mokyme. Remiantis vizitų rezultatais planuojama rengti įstaigos Tarptautiškumo strategiją, papildyti Strateginį planą papildomais siektinais rodikliais. Mokiniai susipažins su įmonių darbo metodais, savo profesija ir darbo specifika „iš vidaus“, išmoks dirbti komandoje, susipažins su taikomu pameistrystės mokymosi modeliu ir jo nauda siekiant lengviau integruotis į darbo rinką, taikys skaitmeninius procesus bei mokysis įvaldyti Paramonė 4.0 gamyboje. Dalyviams bus suteikta galimybė stažuotis užsienyje tuo populiarinant profesijas bei keliant Centro įvaizdį. Kils energetikos srities aukštos klasės specialistų pasiūla darbo rinkoje.
Visi stažuotės dalyviai gaus Europass mobilumo dokumentus, o stažuotė bus užskaityta kaip profesinio mokymo dalis, profesijos mokytojų atveju – kaip kvalifikacijos kėlimas.
Šį projektą pilnai finansuoja Švietimo mainų ir paramos fondas remiant Europos Komisijai.
Veikla vykdoma gavus Europos Sąjungos paramą pagal Erasmus + programą.