Naujienos

Pameistrystės įgyvendinimas didžiosiose Lietuvos įmonėse VTVPMC vykdomo projekto rėmuose

2021-12-28

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras įgyvendina Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinių praktinis mokymas darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0001. 
Projekto tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje. Projekto uždavinys - sudaryti sąlygas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniams  praktiniam mokymui darbo vietoje pagal dvi formaliojo švietimo programas taikant pameistrystės mokymosi formą. 
Projekto įgyvendinimo metu buvo ir bus vykdomas praktinis mokymas darbo vietose keturiose Lietuvos įmonėse – UAB ,,Continental Automotive Lithuania“, UAB ,,Intersurgical“, UAB ,,Harju elekter“ ir UAB ,,Visagino linija“ pagal šias mokymo programas: elektriko profesinio modulinio mokymo programą ir automatinių sistemų eksploatavimo mechatroniko profesinio modulinio mokymo programą (pagrindines ir tęstines). 
Projekto tikslinė grupė – Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokymo programų mokiniai – 64 asmenys. 
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2020-09-01 – 2022-06-01. 
Bendra projekto įgyvendinimo vertė – 117 308,55 Eur (vienas šimtas septyniolika tūkstančių trys šimtai aštuoni eurai 55 ct).