Naujienos

Projekto įgyvendinimas atveria galimybes praktiniam mokymui darbo vietoje

2021-12-28

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras įgyvendina Europos socialinio fondo ir Lietuvos Respublikos valstybės biudžeto lėšomis bendrai finansuojamą projektą „Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinių praktinis mokymas darbo vietoje ir sektoriniame praktinio mokymo centre – II etapas“, Nr. 09.4.1-ESFA-T-736-03-0006. 
Projekto tikslas - padidinti profesinio ir suaugusiųjų mokymo atitiktį darbo rinkos poreikiams ir patrauklumą, remiant ir skatinant praktinių įgūdžių įgijimą darbo vietoje. Projekto uždavinys - sudaryti sąlygas Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokiniams praktiniam mokymui darbo vietoje pagal tris formaliojo švietimo programas taikant pameistrystės mokymosi formą. 
Projekto įgyvendinimo metu bus vykdomas praktinis mokymas darbo vietose keturiose Lietuvos įmonėse – UAB ,,Hoda“, UAB ,,Intersurgical“, UAB ,,Harju elekter“ ir AB ,,Vilniaus baldai“ pagal tris mokymo programas: elektriko profesinio mokymo programą, automatinių sistemų  mechatroniko profesinio mokymo programą ir plastikų liejimo mašinų derintojo profesinio mokymo modulinę programą. 
Projekto tikslinė grupė – Visagino technologijų ir verslo profesinio mokymo centro mokymo programų mokiniai – 28 asmenys. 
Projekto veiklų įgyvendinimo laikotarpis: 2021-09-01 – 2023-08-13.  
Bendra projekto įgyvendinimo vertė – 58.239,88 Eur (penkiasdešimt aštuoni tūkstančiai du šimtai trisdešimt devyni eurai 88 ct).