Vykdomi projektaiStruktūriniai fondai

Projektas „ENERGETIKOS SEKTORINIO PRAKTINIO MOKYMO CENTRO PLĖTRA“,
Nr. 09.1.2-CPVA-V-721-02-0001 (pareiškėjai)

Pasirašymo data - 2018-06-11

Trumpas aprašymas:

Paklausiausių profesijų darbuotojų su profesine kvalifikacija poreikis Utenos regione viršija pasiūlą. Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro (toliau - VTVPMC) Energetikos sektorinio praktinio mokymo centras (toliau - ESPMC) stengiasi patenkinti kvalifikuotų specialistų poreikį, tačiau be papildomų investicijų į energetikos sektoriaus praktinio mokymo infrastruktūrą šių augančių poreikių patenkinti būtų neįmanoma, nes VTVPMC turi per mažai mokymo įrangos mokymo programų organizavimui, reikalingas mokymui skirtų patalpų remontas bei VTVPMC bendrabučio atnaujinimas.

Šio projekto uždavinys – plėtoti VTVPMC ESPMC infrastruktūrą:

1. įsigyjant mokomąją įrangą energetikos sektorinio praktinio mokymo programų mokiniams;

2. suremontuojant ir įrengiant bendrabučio 4 sekcijos patalpas;

3. mokomąsias patalpas labiau pritaikant mokymo poreikiams.

Projekto vertė 838 814,99 euro. Įgyvendinimo terminas – 30 mėnesių. 

Erasmus +

Upskill.png

Projektas "ACTIONS UPWARD: THE SKILLS FOR THE DIGITAL FUTURE OF PLASTICS FACTORIES (UPSKILL)", No 600641-EPP-1-2018-1-LT-EPPKA2-SSA (partneriai)

Projekto tikslas – susieti Europos profesinio mokymo sistemas su darbo rinkos poreikiais, sukuriant, pilotuojant ir įgyvendinant inovatyvų plastiko liejimo mašinų operatorių ugdymo turinį.

 • Koordinatorius – LINPRA
 • Partnerių skaičius – 9
 • Projekto pradžia – 2018 11
 • Trukmė – 2 metai
 • LINPRA biudžetas – 61 956 Eur

Įgyvendinant šį projektą ypatingas dėmesys skiriamas skaitmeninių, robotikos bei kitų pažangios gamybos technologijų įgūdžių diegimui, taip pat aplinkosaugos ir verslumo kompetencijų ugdymui, siekiant šių rezultatų:

 • Profesinio mokymo turinys bus priartintas prie realių darbo rinkos poreikių
 • Bus tobulinamos ne tik plastiko liejimo mašinų operatorių, bet ir profesijos mokytojų kompetencijos
 • Bus sukurta E-mokymosi sistema plastiko liejimo mašinų operatoriams

Visi partneriai:

 • Alytaus profesinio rengimo centras APRC
 • Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras VPM
 • Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centras KPMPC
 • European Plastics Converters EuPC
 • Plastics and Composites Federation FPC
 • Alencon Institute of Plastics and Composites ISPA
 • Tampere Vocational College Tredu TREDU
 • Finnish Plastics Industries Federation FIPIF

Projekto tikslas - didinti Energetikos sektoriaus profesijos mokytojų ir administracijos darbuotojų, atsakingų už profesinį mokymą, strateginį planavimą, kvalifikaciją profesinio mokymo organizavimo pameistrystės forma srityje, siekiant greičiau ir efektyviau reaguoti į verslo įmonių poreikius, bei populiarinti mokymosi pameistrystės forma metodą tarp potencialių pameistrių Energetikos srityje ir kelti mokinių gebėjimų lygį savo profesinėje srityje siekiant juos greičiau integruoti į darbo rinką.
Projekto dalyviai – 20 energetikos sektoriaus (mechatronikai, elektrikai, suvirintojai) specialybių moksleiviai bei 14 energetikos sektoriaus profesijų mokytojų ir administracijos darbuotojų, atsakingų už profesinį mokymą, strateginį planavimą, kurie atliks stažuotes ir darbo stebėjimo vizitus Vokietijoje, Suomijoje ir Austrijoje.
 
Projekto tikslas - pasiruošti ir vykdyti socialinės atskirties ir kitų kultūrų asmenų integraciją į Lietuvos profesinį mokymą, pasisemti žinių ir praktinių gebėjimų iš patirtį turinčių ES šalių.
Projekto dalyviai – įvairių sričių švietimo bendruomenės nariai: psichologai, socialiniai pedagogai, profesijos mokytojai, kiti pedagoginiai darbuotojai ar švietimo vadybininkai.
Trumpas aprašymas:
Projekte dalyvausiantys asmenys iš Vilniaus, Visagino, Klaipėdos ir Kauno profesinio mokymo įstaigų ir Vilniaus psichologinė-pedagoginės tarnybos (VPPT) vyks į vienos savaitės trukmės stažuotes užsienio šalyse. Profesinių stažuočių  metu projekto dalyviai susipažins su minėtų grupių integracijos modeliais, edukacinių, pedagoginių ir psichologinės pagalbos institucijų darbu ir aktualių metodikų taikymu. Patirtis, įgyta stažuotėje, neabejotinai, suteiks projekto dalyviams pasitikėjimo savo jėgomis dirbant su socialinės atskirties asmenimis bei kitų kultūrų mokiniais.
Europos socialinio fondo agentūra

        

Projektas „PROFESINIO MOKYMO IR MOKYMOSI VISĄ GYVENIMĄ INFORMACINIŲ SISTEMŲ IR REGISTRŲ PLĖTRA“,

Nr. 09.4.1-ESFA-V-713-02 (partneriai)

Vykdytojas
Švietimo informacinių technologijų centras

Priemonė
Profesinio mokymo ir mokymosi visą gyvenimą valdymo, kokybės ir patrauklumo užtikrinimo sistemų ir procesų stiprinimas

Prioritetas
9 PRIORITETAS. Visuomenės švietimas ir žmogiškųjų išteklių potencialo didinimas

Projekto sąrašo numeris
09.4.1-ESFA-V-713-02

Projekto aprašymas: 
Profesinio mokymo įstaigos turi gebėti lanksčiai prisitaikyti prie naujų aplinkybių ir didinti savo veiklos efektyvumą.  Efektyvus valdymas leistų pasiekti užsibrėžtus profesinio mokymo tikslus: gerinti profesinio mokymo kokybę, optimaliai naudoti materialinius išteklius ir lėšas bei užtikrinti besimokančiųjų galimybes gauti kokybišką mokymą. Projektas sprendžia pagrindinių tikslinių grupių (stojančiųjų į profesinio mokymo įstaigas, mokinių, profesinio mokymo įstaigų mokytojų, vadovų ir administracijos darbuotojų bei profesinio mokymo įstaigų priežiūrą ir stebėseną vykdančių institucijų) problemas ir tenkina jų poreikius, susijusius su profesinio mokymo(si) procesų perkėlimu į elektroninę erdvę. Projekto įgyvendinime planuojamas projekto pilotinių mokyklų atstovų įdarbinimas projekto veiklose, kas užtikrins dar didesnį profesinių mokyklų poreikių įgyvendinimą projekte.

  

Projektas „ĮVAIRIAIS BŪDAIS ĮGYTŲ KOMPETENCIJŲ IR KVALIFIKACIJŲ VERTINIMO IR PRIPAŽINIMO SISTEMOS TOBULINIMAS“,

Nr. 09.4.1-ESFA-V-734-02-0001 (partneriai)

Projekto įgyvendinimo laikotarpis: 2018-05-31 – 2022-05-31.

Projekto partneriai: Nacionalinis egzaminų centras, Studijų kokybės vertinimo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus statybininkų rengimo centras, Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras, Viešoji įstaiga Panevėžio darbo rinkos mokymo centras, Viešoji įstaiga Alantos technologijos ir verslo mokykla, Alytaus profesinio rengimo centras, Kauno informacinių technologijų mokykla, Karaliaus Mindaugo profesinio mokymo centras, Kauno technikos profesinio mokymo centras, Viešoji įstaiga Vilniaus Jeruzalės darbo rinkos mokymo centras, Kauno taikomosios dailės mokykla, Vilniaus geležinkelio transporto ir verslo paslaugų mokykla, Vilniaus paslaugų verslo darbuotojų profesinio rengimo centras, Šiaulių profesinio rengimo centras, Marijampolės profesinio rengimo centras, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centras, Vilniaus automechanikos ir verslo mokykla.

Projekto tikslas – tobulinti įvairiais būdais asmens įgytų kompetencijų ir kvalifikacijų vertinimo ir pripažinimo sistemą.

Projekto uždaviniai:

 • Plėtoti asmens įgytų kompetencijų vertinimą siekiant kvalifikacijos
 • Plėtoti asmens įgytų bendrųjų kompetencijų vertinimą
 • Plėtoti užsienyje įgytų kvalifikacijų pripažinimo sistemą
 • Vykdyti asmens įgytų kompetencijų vertinimo stebėseną