Tarybos, komisijos ir metodinės grupėsCentro taryba (kolegiali)

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tarybos pirmininkė:

Ramunė Bindokienė, UAB „Intersurgical“ personalo vadovė

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tarybos sekretorė:

Ieva Kasickienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro administratorė

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tarybos sudėtis:

Ramunė Bindokienė, UAB "Intersurgical" personalo vadovė;

Kastytis Butkus, UAB "Baltijos informacinės sistemos" generalinis direktorius;

Nerijus  Čepauskas, Utenos regiono plėtros tarybos administracijos direktorius;

Vadimas Čižys, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro fizinio ugdymo mokytojas metodininkas;

Jurgis Dumbrava, Panevėžio prekybos, pramonės ir amatų rūmų Utenos filialo direktorius;

Ieva Kasickienė, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro administratorė;

Tomas Prūsas, UAB "Harju elekter" direktorius;

Robertas Vaškevič, Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro mokinys;

Jolanta Zabietienė, Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministerijos Mokymosi visą gyvenimą departamento Profesinio mokymo skyriaus patarėja.

Lietuvos Respublikos švietimo, mokslo ir sporto ministro įsakymas dėl Visagino TVPMC tarybos patvirtinimo 

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro tarybos reglamentas

Priimti tarybos sprendimai

Centro taryba (savivaldos)

Centro tarybos (savivaldos) pirmininkė:

Olga Žilina, matematikos vyresnioji mokytoja

Centro tarybos (savivaldos) sekretorė:

Ieva Klipenštein, buhalterė

_____________________________________________________

Mokytojų atstovai:

1. Algirdas Šeibokas, virėjo profesijos mokytojas,

2. Jevgenij Pankov, virėjo profesijos mokytojas metodininkas,

3. Olga Žilina, matematikos vyresnioji mokytoja.

Mokinių atstovai:

1. Vincas Drus, 

2. Lina Vadeišaitė,

3. Emilis Jonušas.

Tėvų atstovai:

1. Marina Žusel,

2. Irina Ziuziova,

3. Olga Rakel.

Bendruomenės narių atstovai:

1. Žydronė Ozarinskienė, personalo specialistė,

2. Ieva Klipenštein, buhalterė,

3. Ana Lotočka, archyvarė.

Metodinės grupės

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinė grupė jungia visus bendrojo lavinimo dalykų mokytojus.

Pagrindinio ir vidurinio ugdymo metodinės grupės pirmininkė – Rasa Palunkiškytė, lietuvių kalbos mokytoja metodininkė

Profesinio mokymo metodinė grupė jungia visus profesijos mokytojus.

Profesinio mokymo metodinės grupės pirmininikas  – Konstantin Žilin, kompiuterinio projektavimo operatoriaus profesijos mokytojas metodininkas

METODINIŲ GRUPIŲ VEIKLOS TIKSLAI IR UŽDAVINIAI
Tobulinti ugdymo procesą ir siekti nuolatinio mokytojų profesinės kompetencijos augimo ir švietimo proceso veiksmingumo užtikrinimo.
METODINIŲ GRUPIŲ FUNKCIJOS
•  Teikti siūlymus nustatatant mokytojų metodinės veiklos prioritetus centre.
•  Koordinuoti mokytojų metodinę veiklą, telkiant mokytojus ugdymo dermei, tęstinumui ir kokybei užtikrinti.
•  Nagrinėti mokytojų kvalifikacijos tobulinimo poreikius, nustatyti jos prioritetus.
•  Inicijuoti mokytojų bendradarbiavimą, gerosios pedagoginės patirties sklaidą, bendradarbiavimą su kitomis švietimo įstaigomis.
METODINĖS VEIKLOS UŽDAVINIAI:
•  inicijuoti ir užtikrinti metodinį ir dalykinį mokytojų bendradarbiavimą;
•  skleisti metodines ir dalykines naujoves;
•  dalintis gerąja metodine darbo patirtimi ir ją skatinti;
•  gerinti pamokos kokybę ir tobulinti vertinimo/įsivertinimo sistemą (patirčių paieška ir kaupimas);
•  vykdyti tikslingą dalykų integraciją (projektai, integruotos pamokos, popamokinė veikla);
•  aptarti - svarstyti dalykų ir neformalaus ugdymo metinių ilgalaikių ir trumpalaikių planų struktūras. 
Vaiko gerovės komisija

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS SUDĖTIS:

Laimutė Ratkevičienė - direktoriaus pavaduotoja ugdymui, komisijos pirmininkė;
Aistė Chadarovičienė - socialinis pedagogas, komisijos pirmininko pavaduotoja;
Kristina Saprykina - gimnazijos skyriaus vedėja;
Violeta Gedminaitė - lietuvių kalbos mokytoja metodininkė;
Ramunė Selickaitė - geografijos mokytoja metodininkė, Mg4-21 grupės vadovė;
Žana Karpovič - fizikos vyresnioji mokytoja;
Iga Buliginaitė - visuomenės sveikatos specialistė, biologijos mokytoja.
Natalja Bojarun - mokymo dalies administratorė, komisijos sekretorė.

KOMISIJOS PASKIRTIS – organizuoti ir koordinuoti prevencinį darbą, švietimo pagalbos teikimą, saugios ir palankios vaiko ugdymui aplinkos kūrimą, švietimo programų pritaikymą mokiniams, turintiems specialiųjų ugdymosi poreikių, atlikti mokinio specialiųjų ugdymosi poreikių (išskyrus poreikius, atsirandančius dėl išskirtinių gabumų) pirminį įvertinimą ir atlikti kitas su vaiko gerove susijusias funkcijas.

Komisija savo veiklą grindžia šiais principais:

  • individualizavimo;
  • vaiko dalyvavimo priimant su juo susijusius sprendimus;
  • vaiko interesų ir gerovės pirmumo;
  • bendradarbiavimo;
  • nediskriminavimo;
  • konfidencialumo, skaidrumo, nešališkumo, kolegialumo principais priimant sprendimus.

VAIKO GEROVĖS KOMISIJOS VEIKLOS PLANAS 2023-2024 M. M.

Vaiko gerovės komisijos sudarymo ir darbo organizavimo tvarkos aprašas

Mokinių taryba
Mokinių taryba – mokinių savivaldos institucija, atstovaujamuoju būdu įgyvendinanti mokinių savivaldos teisę.
Mokinių tarybos nariai deleguojami visuotinio mokinių susirinkimo metu 2 metų kadencijai. Mokinių tarybai vadovauja tarybos narių išrinktas pirmininkas. Ši taryba inicijuoja ir padeda organizuoti renginius, akcijas, vykdyti prevencines programas, teikia pasiūlymus dėl mokymo organizavimo, socialinės veiklos, organizuoja savanorių judėjimą, dalyvauja rengiant centro veiklą reglamentuojančius dokumentus, svarsto direktoriaus teikiamus klausimus, susitaria dėl centroveiklos organizavimo, deleguoja narius į centro tarybą (savivaldos instituciją). 

Mokinių tarybos nuostatai

Mokinių tarybos sudėtis:

Mokinių tarybos pirmininkas -Artūras Noreikis Mg-23

Pirmininko pavaduotoja -  Diana Partnova AKg-22

Sekretorė - Darja Veličko Vg4-21 

Nariai:
1. Emilis Jonušas Vg4-21
2. Karolina Bražnikovaitė Rg4-23
3. Dominykas Parfionovas Mg4-21
4. Vittorio Aleksandrino Orlando SVg4-21
5. Maksim Usanin Mg4-21
6. Mindaugas Kaziukonis Mg-23
Darbo taryba

Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro Darbo taryba įsteigta 2017 gruodžio 14 dieną.

Kontaktinė informacija: el.paštas - darbotaryba@vpm.lt

Darbo tarybos sudėtis:

Darbo tarybos pirmininkė - buhalterė Ieva Klipenštein

Darbo tarybos sekretorius - profesijos mokytojas Denis Udovičenko

Darbo tarybos narė - socialinė pedagogė  Aistė Chadarovičienė 

 

 Visagino technologijos ir verslo profesinio mokymo centro darbo tarybos darbo reglamentas